INFORMACIÓ:

  Les recents reformes del Codi Civil en matèria de separació i divorci han suposat una radical i important variació del règim jurídic aplicable. El departament de família integrat per advocats especialistes en aquesta pràctica jurídica presta assistència lletrada en procediments de divorcis i separacions des de fa més de 25 anys.

  Per a això la firma compta amb els millors advocats del territori nacional, que ofereixen un servei exclusiu i tècnic en matèria de divorcis i separacions. Apostem per veritables especialistes i per això la companyia dedica un departament complet a l’estudi i atenció d’aquesta àrea.

  Amb l’evolució del dret, l’activitat pròpia del dret de família ha entrat en confluència amb la pràctica mercantil i tributària. Motiu pel qual el departament de família treballa conjuntament amb especialistes qualificats del departament fiscal i del departament mercantil.

  El nostre objectiu és anticipar-nos al problema i plantejar solucions des del minut zero, facilitant els acords i la solució alternativa de conflictes.

  Comptem amb un protocol perfectament gestionat que garanteix la seva plena satisfacció. La nostra experiència és la seva garantia.

  Serveis que oferim

  Negociacions per aconseguir acord en les crisis matrimonials
  Custòdia dels fills, exclusiva o compartida
  Règim de visites o estades durant els períodes de vacances
  Atribució de l’ús de l’habitatge conjugal i, si escau segona residència. El repartiment de l’aixovar domèstic.
  Pensió d’aliments a favor dels fills
  Pensió compensatòria per desequilibri econòmic als cònjuges, així com possibles compensacions per desequilibris patrimonial.
  Liquidació del règim econòmica matrimonial, separació de béns, com de guanys o altres.
  Tramitació del divorci per la via contenciosa.
  Procediment de mutu acord
  Procediment d’acció de divisió de la casa comuna
  Liquidació del patrimoni en règim econòmic matrimonial de guanys o separació de béns (i l’especial problemàtica quan hi ha béns en proindivís).

  Procediments per a la divisió de l’herència
  Reclamacions de legítima i llegats
  Redacció de testaments
  impugnació testamentària
  Altres temes de dret successori

  Execució per incompliment del règim de visites.
  Execució per incompliment del pagament de la pensió d’aliments.
  Execució per incompliment dels acords del conveni regulador o la sentència.

  Procediment de Protecció integral de la víctima de Violència de Gènere

  Pactes pels quals es procedeixi al canvi del règim matrimonial aplicable.
  Pactes entre els futurs cònjuges o matrimoni a fi de preveure els efectes derivats d’una futura ruptura matrimonial.

  Causes de nul·litat eclesiàstiques
  Preparació i presentació de la demanda de nul·litat
  Tramitació dels judicis de nul·litat davant del Tribunal Eclesiàstic

  Accions de reclamació en sentit estricte, que té per objecte l’establiment judicial de la filiació.
  Accions merament declaratives de l’existència i validesa d’un títol de determinació de la filiació.
  Accions d’impugnació en sentit estricte, que tenen per objecte deixar sense efecte una filiació oficialment determinada.
  Accions merament declaratives de la inexistència o invalidesa d’un títol de determinació d’una filiació formalment existent.
  Accions mixtes o de reclamació-impugnació: busquen una sentència que, alhora que declara inexistent una filiació, afirma i deixa determinada un altra.

  Adopcions de caràcter nacional i internacional
  Protecció de menors (tutela, curatela, acolliment familiar, guarda de fet)

  Preparació de poders preventius com a solució als processos d’incapacitat
  Declaració judicial de la incapacitació
  Declaració judicial de prodigalitat
  Internament involuntari per raons de trastorn psíquic
  Protecció patrimonial de l’incapacitat
  Institucions tutelars (tutela, curatela, defensor judicial, pàtria potestat prorrogada)