INFORMACIÓ

  La importància pràctica del Dret Internacional ha crescut exponencialment durant els últims anys de la mà de la internacionalització de la societat i del mercat. Les relacions privades entre persones de diferents països han passat de l’anecdòtic a l’habitual i amb això, el Dret internacional ha deixat de ser un conjunt de regles allotjades en el títol preliminar del Codi Civil per constituir un entramat normatiu de convenis internacionals, reglaments europeus i normes internes relativament nombrós i complex.

  A més, la pertinença de l’Estat Español a la Unió Europea implica la coexistència de dos ordenaments jurídics:

  Ordenament de la Unió Europea: integrat per normes de Dret originari (ex: Tractats) i de Dret derivat (ex: reglaments i directives), i pels actes d’aplicació de tals normes (ex: actes administratius).
  Ordenament nacional: integrat per normes (ordenades jeràrquicament: Constitució, llei, reglament), i actes d’aplicació de tals normes (ex: actes administratius).
  Fàbregas Advocats no ha volgut mantenir-se al marge i per aquest motiu, des dels seus inicis ha comptat amb grans especialistes en matèria de Dret Internacional públic i privat que han anat adaptant-se a l’entorn de constant canvis que ha vingut experimentat aquesta branca de l’ordenament jurídic.

  Aquesta àrea professional duu a terme serveis d’assessorament en matèria d’inversions estrangeres a Espanya o viceversa, fusions i adquisicions transnacional de societats, contractació internacional, direcció de contenciosos davant instàncies supranacionals i gestió de projectes (Business plan, negociació i sol·licitud de subvencions a la Unió Europea).

  COM PODEM AJUDAR-LI?
  L’equip de Dret Internacional i de la Unió Europea participa activament de la resta d’assumptes de dret substantiu i processal aportant valor afegit a la resta de disciplines del grup empresarial i oferint una visió internacional essencial per garantir la coordinació necessària entre l’ordenament nacional i l’internacional.