Despatx advocats Barcelona: Dret Civil

  El prestigi i reconeixement de Fàbregas & Associats es deu en gran part al seu grau d’especialització en matèria de Dret civil.

  La importància de l’ordre jurisdiccional civil com a eix de les relacions entre particulars i com a matèria subsidiària de la resta d’ordenaments jurídics fa transcendental destinar un equip altament qualificat a l’estudi d’aquesta matèria.

  Per això el grup empresarial ofereix un ampli ventall de serveis orientat a la cerca de solucions globals i a la plena satisfacció del client.

  Per dret civil hem d’entendre les diverses normes que fan referència als vincles privats que estableixen les persones (físiques o jurídiques) per regular les seves relacions patrimonials o personals. En concret, aquesta àrea de pràctica té en la propietat i l’obligació el seu focus principal d’estudi i s’encarrega d’analitzar les obligacions i contractes com a vincle de drets entre persones, la responsabilitat civil contractual i extracontractual, els drets reals (propietat, drets d’ús i gaudi, drets de garantia etc), els arrendaments, la propietat horitzontal i la gestió immobiliària així com, entre altres assumptes, les vulneracions del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  COM PODEM AJUDAR-LI?

  Gràcies al caràcter multidisciplinari del despatx, l’àrea de dret civil treballa en coordinació amb la resta de departaments del despatx a fi d’oferir un servei integral, rigorós i de qualitat, adaptat a les necessitats específiques del client i garantint una perfecta assistència jurídica.

  A més, el nostre equip de Dret civil s’integra dins de l’equip de Dret processal a fi d’oferir una solució judicial o extrajudicial en casos d’incompliment o perjudici pel client.

  El despatx té capacitat per prestar els seus serveis en qualsevol part del territori nacional i involucrar-se plenament en els resultats, realitzant tot tipus de gestions que garanteixin la tranquil·litat del client.

  Serveis que oferim

   

   

   

   

  Contacta’ns per assessorament en els nostres serveis de dret immobiliari

  Contacta’ns per assessorament en els nostres serveis de dret bancari

  Declaratius
  Monitoris

  Contacta’ns per assessorament en els nostres serveis de litigació i arbitratge.

  Altres àrees

  Contacta amb nosaltres
   Contacto